KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu, ul. Akacjowa 4, 64-234 Przemęt.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • Zgodnym z wymaganiami prawa oświatowego, w zakresie działalności:

– Dydaktycznej;

– Wychowawczej;

– Opiekuńczej.

 1. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zawierać:
 • Dane osobowe dzieci, rodziców lub prawnych opiekunów na podstawie przepisów prawa oświatowego, aktów wykonawczych do tych przepisów, innych aktów prawnych oraz w niektórych przypadkach na podstawie zgody.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobytu dziecka w przedszkolu i przechowywane do czasu wymaganego kategorią archiwalną dokumentacji ustaloną w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.
 4. Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do ochrony powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO.
 5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Natalia Ratajewska, e-mail:

[email protected], tel. 783 479 791.

RODO – Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna wobec uczniów i ich rodziców w związku innymi sposobami kształcenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu, ul. Akacjowa 4, 64-234 Przemęt.
 2. W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail [email protected] oraz pod numerem telefonu 783 479 791.

 3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493).

 4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania nauki.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków

 • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem:

 • 3 lit b RODO tj konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator

 • 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym

 • 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeńna podstawie art. 20 prawo do przenoszenia danych

 • na podstawie art. 21 prawo do wniesienia sprzeciwu

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zdalnego kształcenia Pani/Pana dziecka;

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Klauzula informacyjna o koordynatorze do spraw dostępności

Dyrektor Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu, zgodnie z obowiązującymi przepisami / Ustawa z dnia19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami DZ.U z 2019, poz. 1696 / wyznaczył Wiesławę Frąckowiak na osobę wykonującą zadania koordynatora do spraw dostępności w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Integracyjnym w Buczu.

Dane Kontaktowe:

Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

ul. Akacjowa 4, 64 – 234 Przemęt,

adres e-mail: [email protected],

telefon kontaktowy 65 549 81 69

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz.1696 z późn.zm.)