KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Państwa dzieci jest Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu , z siedzibą przy ul. Akacjowej 4, 64-234 Przemęt.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
  • niezbędnym do realizacji procesu edukacji w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Integracyjnym w Buczu zgodnie 6 ust. 1 lit. C RODO;
  • niezbędnym do archiwizowania dokumentacji, związanej z procesem edukacji – art. 6. Ust 1 lit. C RODO;
  • niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon) w związku z realizacją procesu edukacji
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  • pracownicy Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnymw Buczu;
  • podmioty współpracujące z Przedszkolem Samorządowym z Oddziałem Integracyjnym w Buczu na podstawie umów powierzenia, w związku z realizacją procesu edukacyjnego
  • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:
  • w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji, a po tym czasie zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Dane, które podaje Pan/Pani jest wymogiem ustawowym.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.