Rekrutacja 2021/2022

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 1/2021

dyrektora Przedszkola

Samorządowego z Oddziałem

   Integracyjnym w Buczu

z dnia 04.02.2021 r. 

 

Regulamin rekrutacji dzieci do  Przedszkola Samorządowego z Oddziałem

 Integracyjnym w Buczu  na rok szkolny 2021/2022

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz.1737).

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz Uchwała Rady Gminy Przemęt nr 32/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.

§ 1

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 określa:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz.1737).
 1. Uchwała Rady Gminy Przemęt 32/2019 z dnia 25 stycznia 2019r.

§ 2

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
 3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu.

 

§ 3

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który można   pobrać bezpośrednio w przedszkolu lub ze strony internetowej przedszkola. Wypełniony wniosek składa się u dyrektora przedszkola.

§ 4

 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 22 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r. do godziny 15.00.
 2. Nabór prowadzi się zgodnie z ustalonym harmonogramem, który stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Przemęt nr 1 do Zarządzenia nr 6.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 stycznia 2021 r.
 3. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

§ 5

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Przemęt. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustalone na podstawie art. 154 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2020 r. poz. 910)
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria o których mowa mają jednakową wartość – 1 punkt
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr 32/2019 r. Rady Gminy Przemęt z dnia 25 stycznia 2019 r.

1) Kandydat, którego oboje rodziców/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą oraz rodzic samotnie wychowujący dziecko – 10 punktów.

2) Kandydat, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą oraz rodzic samotnie wychowujący dziecko – 7 punktów.

3) Kandydat uczestniczył w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie został przyjęty do tego przedszkola  – 5 punktów.

4) Kandydat z rodziny objęty nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 4 punkty.

5) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja– 3 punkty.

 

§ 6 

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem.
 2. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora W ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic ma prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka, którą musi otrzymać w ciągu 5 dni. Po otrzymaniu uzasadnienia w terminie 7 dni ma prawo złożyć odwołanie do dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia odwołania.
 3. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

§ 7

 1. Przyjęcie dzieci spoza Gminy Przemęt jest możliwe, tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców Gminy Przemęt i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.
 2. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Przemęt, przyjmowane będą także według kryteriów określonych na podstawie art. 154 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2020 r. poz. 910) oraz Uchwały Rady Gminy Przemęt 32/2019 z dnia 25 stycznia 2019r.

§ 8

Publikacja wyników naboru odbędzie się dnia 23 marca 2021 r. do godz. 15.00.  przez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w przedszkolu na tablicy ogłoszeń.

§ 9

Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat zamieszkały na obszarze danej

gminy, któremu ta gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nie został przyjęty do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego z powodu braku miejsc, dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego Wójta.

W tym przypadku Wójt jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo inną publiczną formę wychowania przedszkolnego, które może przyjąć kandydata. Czas pracy wskazanego przez Wójta innego przedszkola albo innej formy wychowania przedszkolnego powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, do których o przyjęcie ubiegali się rodzice kandydata.

§ 10

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.

Powyższy regulamin obowiązuje od 04 lutego 2021 r.

 

Wykaz dokumentacji:

Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

Lista dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Lista dzieci nieprzyjętych do przedszkola.

Lista  rezerwowa dzieci  oczekujących na przyjęcie do przedszkola.

 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie-Wójta-Gminy-Przemęt-rekrutacja-2021-2022

Harmonogram-czynnosci-rekrutacja-2021-2022

Harmonogram-czynności-rekrutacja-2021-2022.

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-przedszkola-2021-2022

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka