Regulamin przedszkola

Regulamin Przedszkola 

 Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

 

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona wniosek o przyjęcie dziecka .
 2. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki – dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.
 3. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
 4. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście. W przypadkach losowych – osoby pełnoletnie przez nich pisemnie upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo.
 5. Rodzice dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny maja mozliwość  ubezpieczenia swoich dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
 6. Rodzice maja prawo wybrać spośród siebie reprezentacje tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci / sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców /.
 7. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, Przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 8. Czas pracy przedszkola- od 7.00 do godz. 16.00 / od poniedziałku do piątku/. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 9 godzin dziennie.
 9. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.15, a odbierać można od godz. 12.00.
 10. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego opracowana przez M.E.N. dla dzieci w wieku 3–6 lat.
 11. W przedszkolu w kazdej grupie wiekowej odbywa sie nauka j.angielskiego.
 12. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 13. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego miesiąca z góry .
 14. Nie opłacenie przedszkola przez 2 miesiące powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków.
 15. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
 16. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za Przedszkole.

Pracownicy przedszkola nie podają dziecku żadnych leków i nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.