Programy

Programy

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

Dziecko chce być dobre,

Jeśli nie umie- naucz,

Jeśli nie wie- wytłumacz,

Jeśli nie może- pomóż”

Janusz Korczak

Opracowany przez:

Radę Pedagogiczną

Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

Podstawa prawna:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr.256,poz.2572)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017,poz.356) Podstawa programowa

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania, oraz dopuszczenie do użytku podręczników(Dz. U. z 2012 Nr. 0,poz.752)

 Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest miedzy innymi w następujących obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (obszar 1);

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku  (obszar 2);

 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (obszar 6);

 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. (obszar 12);

 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne (obszar 15).

1.      Wstęp

Program wychowawczy zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie ich godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalającej ich aktywność oraz warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.

Podmiotem działań wychowawczych w stosunku do swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej uzupełniają w tym zakresie obowiązki rodziców oraz współdziałają z nimi. Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.

Program wychowawczy stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla dyrektora przedszkola, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę przedszkola. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych.

 Cele programu:

·  kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

· kształtowanie u dzieci czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,

·  wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

·  wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

· wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

· kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych, tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem.

· rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła

· uświadomienie zagrożeń otaczającego świata

. kształtowanie podstawowych norm moralnych, np. tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności.

      ·  uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.

 2.      Założenia programu i formy realizacji

Wszystkie zajęcia w przedszkolu uwzględniają założenia programu wychowawczego. Nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw wychowanków do odpowiedniej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają samodzielność uczenia się, inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć oraz rozbudzają ciekawość poznawczą i motywację do dalszej edukacji.

 3. Formy pracy

 • praca indywidualna;

 • zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy;

 • czynności samoobsługowe dzieci (np. związane z utrzymaniem higieny osobistej, porządku w sali, szatni) oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.;

 • spacery, wycieczki;

 • zajęcia organizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach;

 • udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim;

 • udział w konkursach, festiwalach, przeglądach

4. Metody pracy 

 • aktywizujące (drama, wystawa, pokaz)

 • podające (opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem)

 • problemowe (gry dydaktyczne, giełda pomysłów, inscenizacja, scenki rodzajowe).

Dyrektor przedszkola:

      . dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkola i poziom pracy wychowawczej

dydaktycznej i opiekuńczej,

·        koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze,

·        stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka.

  Nauczyciele:

  ·        poznają dzieci oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami,

·        organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo-opiekuńczych,

·        rozwiązują indywidualne problemy poprzez udzielanie dzieciom wszechstronnej pomocy,

·        propagują zasady kulturalnego zachowania,

·        troszczą się o zdrowie dzieci, w szczególności poprzez wdrażanie ich do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

·        tworzą bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne i psychiczne,

·        stosują środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci,

·        eliminują zachowania niepożądane,

·        ściśle współpracują z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Rodzice:

  ·        dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,

·        współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Pracownicy niepedagogiczni:

  ·        reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym nauczyciela,

·        wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych.

Rada Rodziców:

  ·        reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces

wychowawczy przedszkola,

·        współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

·        współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego przedszkola.

6.      Uroczystości i imprezy przedszkolne

  ·        Pasowanie na przedszkolaka

. Dzień chłopca

·        Pożegnanie lata

·        Andrzejki

·        Mikołajki,

·        Jasełka ,

·        Dzień Babci i Dziadka,

·        Bal karnawałowy,

·        Święto Wiosny,

·        Festyn rodzinny,

·        Dzień Dziecka,

·        Dzień Matki

·        Uroczyste pożegnanie dzieci 6-letnich

7.      Ewaluacja – kryteria sukcesu

Dzieci:

  ·        potrafią działać zespołowo, a relacje panujące w grupie są prawidłowe,

·        radzą sobie w sytuacjach trudnych,

·        są odpowiedzialne za swoje zachowanie,

·        realizują twórcze i prozdrowotne postawy.

·        znają swoje prawa i obowiązki.

PROGRAM PROFILAKTYKI

Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym

w Buczu

ZDROWY PRZEDSZKOLAK

Opracowany przez :

Radę Pedagogiczną Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

i zatwierdzony przez Radę Rodziców .

Podstawa prawna :

1.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

3.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr.256, poz.2572 )

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w

poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr.4 , poz. 17).

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie

dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów

nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników (Dz. U. z 2012 Nr 0, poz. 752)

Założenia programu

Celem wychowania przedszkolnego jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach, rozwijanie sprawności fizycznej , która w dużym stopniu determinuje stan zdrowia dziecka. Opracowanie i realizacja programu profilaktyki jest dokumentem, który zawiera określone cele, porządkuje i wyznacza kierunki pracy w zakresie organizowania warunków umożliwiających nabywanie przez dzieci pożądanych postaw i zachowań w obliczu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa. Wdrażanie programu wymaga uwzględnienia oddziaływań profilaktycznych w środowisku rodzinnym w celu osiągnięcia skuteczności w utrwalaniu wzorców zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Adresaci programu

– dzieci 3,4,5,6 letnie uczęszczające do przedszkola objętego programem,

-nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w placówce,

-rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola objętego programem.

Cele ogólne programu

 

Tworzenie warunków sprzyjających:

 1. Nabywaniu wiedzy o obowiązujących zasadach bezpiecznego zachowania się w przedszkolu i w domu oraz świadomego ich przestrzegania.

 2. Nabywaniu wiedzy i świadomemu przestrzeganiu zasad bezpiecznego poruszania się na drodze.

 3. Kształtowaniu nawyków higienicznych warunkujących zdrowie.

 4. Rozwijaniu nawyków zdrowego odżywiania się.

 5. Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.

Zagadnienia

Higiena osobista, otoczenia oraz zapobieganie chorobom

Bezpieczna zabawa w przedszkolu. Bezpieczne zachowania w domu.

Bezpieczeństwo na drodze.

Zdrowe odżywianie.

Aktywny styl życia.

Metody pracy

W realizacji programu wykorzystywane będą różnorodne metody, przede wszystkim metody aktywne, aby umożliwić dzieciom doświadczanie i przeżywanie tego, co jest przedmiotem zajęć. W trakcie rozmaitych zabaw inicjowane będą sytuacje edukacyjne, które w naturalny sposób pozwolą wykorzystywać dziecięcą twórczą ekspresję; np. drama, techniki twórczego myślenia oraz konkursy i różne techniki plastyczne.

Inne metody to:

–  metoda przekazu wiedzy – dotycząca sposobów informowania, wyjaśniania oraz instruktażu, za pomocą której nauczyciel oddziałuje na świadomość dziecka. Jest ona istotna

zwłaszcza w nowych sytuacjach, gdy dzieciom brak odpowiedniej wiedzy i doświadczeń.  Najważniejsze jest wyjaśnienie dziecku (stosownie do jego wiedzy i wieku) konieczności oraz sensu określonych form zachowań. Bardzo przydatne będzie stworzenie swoistego kodeksu postępowania w określonych sytuacjach.

–  metoda utrwalania pożądanych zachowań – polega na powtarzaniu pewnych czynności oraz zachowań w określonych sytuacjach edukacyjnych, a przede wszystkim w sytuacjach naturalnych, również spontanicznie prowokowanych przez dzieci.

Formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym w zakresie realizacji programu profilaktyki przedszkola:

– prezentowanie celów programu oraz zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych umożliwiających osiągnięcie celów będzie realizowane poprzez:

–  przekaz nauczycieli podczas zebrań grupowych,

– umieszczanie zamierzeń (tygodniowych, miesięcznych) na grupowej tablicy ,

– ogłoszeń, np. przed salą pobytu dzieci,

– organizację zajęć otwartych dla rodziców,

– organizację przedstawień teatralnych.

Program profilaktyczny jest zgodny z podstawą wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących obszarach:

– Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1)

-Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku. (2)

-Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.(5)

-Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.(6)

-Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. (11)

Realizacja programu

 1. Higiena osobista i otoczenia oraz zapobieganie chorobom

 Dzieciństwo to okres, w którym dziecko nabywa elementarnych nawyków związanych z

dbałością o higienę osobistą i otoczenia, rozumieniem ich znaczenia w utrzymaniu stanu

zdrowia. Przedszkole jest instytucją, w której dziecko spędza znaczną część dnia, w której – znalazłszy się w różnych sytuacjach zagrażających zachowaniu zdrowia – musi utrwalać wyniesione z domu nawyki lub je nabywać, jeśli środowisko rodzinne nie wystarczająco wyposażyło dziecko w elementarne umiejętności w tym zakresie. Ugruntowane w tym okresie przyzwyczajenia decydują o jego późniejszym stylu życia. Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacanie wiedzy, ale i odpowiedzialność za własne zdrowie.

Cele szczegółowe do realizacji zagadnieniaZadania do realizacji

Osiągnięcia dziecka

Dziecko…

wdrażanie do przestrzegania, utrwalanie nawyków higienicznych,

wdrażanie do przestrzegania zasad dbałości o ład i czystość w najbliższym otoczeniu.

-zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości dymu papierosowego

1. Higiena osobista.

2. Zachowania wpływające na przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia.

3.Higiena otoczenia.

4. Profilaktyka antynikotynowa.

 

dba o własny wygląd,

odpowiednio myje ręce i zęby,

samodzielnie posługuje się

chusteczką do nosa, grzebieniem,

dba o czystość ciała i ubrania,

rozumie zagrożenia dla zdrowia, płynące z braku dbałości o higienę,

zna sposoby przeciwdziałania zarażeniu się chorobami: zasłania usta podczas kaszlu,  nos podczas kichania,

myje ręce po skorzystaniu z toalety oraz przed posiłkami, po powrocie z podwórka,

myje owoce i warzywa przed spożyciem,

zna ewentualne zagrożenia wynikające z picia wody bezpośrednio z kranu,

rozumie potrzebę kontrolowania i leczenia zębów,

rozumie potrzebę stosowania szczepień, poddawania się zaleceniom lekarzy,

zgłasza dorosłym dolegliwości odczuwane przez siebie lub zauważone  u innych,

dba o wygląd otoczenia np. porządku  w przydzielonej szafce, szufladzie, w sali po zakończeniu zajęć, zabaw itd.

dba o estetykę stołu podczas spożywania posiłku.

-zna skutki palenia papierosów.

-zna miejsca, których może być narażone na dym.

2Bezpieczna zabawa w przedszkolu

 

To pierwszy obszar, w którym dziecko, mając na względzie swoje poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej autonomii i wolności musi nauczyć się przestrzegania nakazów i zakazów zapewniających bezpieczeństwo innym. Dziecko musi nauczyć się przewidywać i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia poprzez właściwą ocenę ewentualnego niebezpieczeństwa, jakie może zaistnieć podczas wspólnej zabawy, wspólnego funkcjonowania z innymi dziećmi w przedszkolu.

 

Cele szczegółowe do realizacji zagadnieniaZadania do realizacji

Osiągnięcia dziecka

Dziecko…

poznawanie zasad

warunkujących

 bezpieczeństwo własne i  innych podczas zabaw w przedszkolu,

przestrzeganie zakazu

prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,

rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami, umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,

sprzeciwianie się przemocy fizycznej wobec siebie i innych dzieci ze strony

rówieśników.

 

1. Zasady bezpiecznej wspólnej zabawy.

2. Kształtowanie podstawowych powinności

moralnych, tj. życzliwość, tolerancja, rozumienie potrzeb innych, sprawiedliwość,

odpowiedzialność.

3. Zasady dbałości o własne

zmysły i higienę układu

nerwowego.

zna zasady bezpiecznej, wspólnej zabawy,

rozumie, że zachowania typu: wyrywanie zabawek,

popychanie, sypanie piaskiem, mogą zagrażać bezpieczeństwu własnemu i innych,

potrafi korzystać z zabawek, sprzętu, narzędzi zgodnie z zasadami ich użytkowania,

rozumie konieczność reagowania na sygnały, polecenia nauczyciela, których celem jest przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom,

rozumie konieczność ograniczania niekontrolowanej aktywności ruchowej w sali pobytu ze względu na bezpieczeństwo innych,

nie zbiera nieznanych owoców i roślin podczas zabaw w ogrodzie, spacerów, wycieczek,

zna wybrane prawa dziecka,

rozumie potrzeby, uczucia innych,

zna różne sposoby na pokonywanie złości,

umie reagować na przejawy agresji,

rozumie zasadność mówienia umiarkowanym głosem,

rozumie konieczność organizowania zabaw w miejscach do tego przeznaczonych,

rozumie zagrożenia wynikające z zabaw np. stłuczonym szkłem, brudnymi odpadami itp.,

sygnalizuje poczucie zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych,

rozumie potrzebę odpoczynku i relaksu.

3. Bezpieczne zachowania w domu

 

Środowisko domowe to miejsce, w którym również istnieje wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa dziecka. Dziecko nie tylko musi je poznać, ale przede wszystkim zrozumieć konsekwencje nieprzestrzegania zasad związanych z przeciwdziałaniem ich wystąpieniu.

 

Cele szczegółowe do realizacji zagadnieniaZadania do realizacji

Osiągnięcia dziecka

Dziecko…

poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i  innych,

przestrzeganie zakazu prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.

1. Zasady bezpieczeństwa w kontakcie   z różnorodnymi zagrożeniami w codziennym życiu.

zna zagrożenia wynikające z zabaw zapałkami, środkami chemicznymi,

rozumie zagrożenia wynikające z samodzielnego  używania leków,

przestrzega zakazu

samodzielnego użytkowania

urządzeń mechanicznych, elektrycznych, zna możliwe konsekwencje jego łamania.

4. Bezpieczeństwo na drodze

Dziecko, będąc uczestnikiem ruchu drogowego, powinno również znać podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Obowiązek przygotowania dziecka do uczestnictwa w ruchu drogowym spoczywa na rodzicach, a także na nauczycielach przedszkoli. Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności czy nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach w przyszłości.

 

Cele szczegółowe do realizacji zagadnieniaZadania do realizacji

Osiągnięcia dziecka

Dziecko…

wdrażanie do właściwego

zachowania się w ruchu drogowym,

zapoznanie z nazwami i znaczeniem znaków drogowych,

kształtowanie umiejętności

zwracania się do policjanta w trudnych sytuacjach,

wdrażanie do zachowania

szczególnej ostrożności w środkach lokomocji i na przystankach,

doskonalenie umiejętności

zapamiętywania numerów alarmowych.

 

1.Zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po chodniku, poboczu.

2. Wpływ warunków atmosferycznych, pór roku i doby na bezpieczeństwo na drodze.

3. Znaczenie sygnalizacji i symboliki  wybranych znaków drogowych.

4. Rola policjanta w ruchu drogowym.

5. Jazda środkami lokomocji, bezpieczne i kulturalne zachowanie się w środkach

lokomocji i na przystankach.

6. Numery alarmowe.

potrafi bezpiecznie poruszać się po drodze, stosuje zasady przechodzenia przez jezdnię, stosuje się do sygnalizacji

świetlnej,

rozumie znaczenie i konieczność stosowania elementów odblaskowych, fotelika samochodowego, kasku rowerowego.

zna wybrane znaki drogowe, rozumie ich symbolikę i funkcję (ostrzeganie, zakazywanie, informowanie),

wie, do kogo zwrócić się o pomoc w trudnych sytuacjach (policjant),

umie bezpiecznie i kulturalnie zachować się w środkach komunikacji publicznej, ustępuje miejsca  osobom starszym i niepełnosprawnym, rozumie konieczność bezpiecznego zachowania się na przystankach,

zna numery alarmowe,

 – umie wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności.

 

5. Zdrowe odżywianie

 

Przekazywanie wiedzy o zdrowym odżywianiu i kształtowanie nawyków związanych ze spożywaniem tych produktów, które warunkują utrzymanie zdrowia i prawidłowej wagi są kolejnym ważnym zadaniem edukacji przedszkolnej. Jest ono tym bardziej istotne, że środowisko rodzinne nie zawsze jest miejscem, w którym dba się o nawyki żywieniowe. Duża dostępność i niska cena produktów wysokokalorycznych, zawierających duże ilości np. soli, cukru, tłuszczu sprawia, że rodzice sięgają po nie bez zastanawiania się nad konsekwencjami dla zdrowia tych, którzy je spożywają, nawet jeśli są to dzieci.

 

Cele szczegółowe do realizacji zagadnieniaZadania do realizacji

Osiągnięcia dziecka

Dziecko…

poznawanie zaleceń  prozdrowotnych w zakresie racjonalnego odżywiania,

poznawanie czynników

zagrażających zdrowiu, związanych z żywieniem,

aktywne uczestniczenie w „zdrowym odżywianiu”.

 

1.Produkty wpływające na utrzymanie zdrowia, określone w „piramidzie

zdrowia”.

2. Szkodliwość niektórych produktów spożywczych.

 

zna produkty spożywcze wpływające na utrzymanie organizmu w stanie zdrowia,

zna wpływ wartości niektórych środków spożywczych na funkcjonowanie wybranych tkanek, organów (np. wit. A

na wzrok, wit. D na kości),

zna zalecenia dotyczące rodzajów i składu posiłków spożywanych w ciągu dnia,

potrafi pokonać uprzedzenia do potraw istotnych dla zdrowia,

potrafi komponować zdrowe posiłki i aktywnie uczestniczyć w ich przygotowaniu,

rozumie konieczność ograniczania spożycia niektórych produktów (np.

słodyczy, chipsów, coca-coli…) z powodu możliwości narażenia się na choroby, tj.: otyłość, cukrzyca…

rozumie, że pewne produkty mogą wywoływać alergie u niektórych osób, pomimo, że powszechnie uznawane są za korzystne dla zdrowia,

potrafi rozpoznać wiarygodność reklam, np. słodyczy na podstawie wiedzy posiadanej na   temat ich wpływu na zdrowie.

6. Aktywny styl życia

 

Aktywność ruchowa dziecka, pomimo że jest to naturalna potrzeba rozwojowa, również wymaga szczególnego zrozumienia i podejścia w organizacji środowiska przedszkolnego. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zaleca, aby na tę formę aktywności została przeznaczona znaczna część pobytu dziecka w przedszkolu. Umożliwianie dziecku wyzwalania energii podczas zabaw ruchowych, kształtowanie aktywnego stylu życia poprzez uświadamianie braku korzyści dla rozwoju wynikającego z biernego sposobu spędzania czasu wolnego to kolejne ważne zadanie wychowania przedszkolnego. Od nawyków w tym zakresie, rozwiniętych w wieku przedszkolnym, będzie zależała aktywność w dorosłym życiu.

 

Cele szczegółowe do realizacji zagadnieniaZadania do realizacji

Osiągnięcia dziecka

Dziecko…

podtrzymywanie naturalnej potrzeby aktywności ruchowej dziecka,

wdrażanie do realizacji aktywnych form wypoczynku.

 

1. Sprawność ruchowa.

2.Aktywne formy spędzania

czasu wolnego.

chętnie podejmuje działania o charakterze ruchowym,

hartuje organizm, wie, jak zapobiegać zmarznięciu i przegrzaniu,

rozumie wartość aktywnych form wypoczynku,

zna szkodliwe skutki   spędzania czasu wolnego przed telewizorem, przy komputerze.

 

Ewaluacja programu:

Oceny efektów realizacji „Programu profilaktycznego”, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:

 • wnioski z obserwacji zachowań dzieci,

 • rozmowy z rodzicami,

 • rozmowy z nauczycielami,

 • analiza dokumentów – dziennik, plany miesięczne, wytwory dzieci, osiągnięcia w konkursach,

 • analiza ankiet.