Plany

Plany

Roczny plan pracy

 

Przedszkola Samorządowego

z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

 

na rok szkolny 2015/2016

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

 • Rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170),

 • Statut Przedszkola Samorzadowego z Oddzialem Integracyjnym w Buczu

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015, wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej oraz w oparciu o koncepcję pracy przedszkola na lata 2014 – 2017

Głównym zadaniem planu pracy przedszkola na rok szkolny 2015/2016 jest „Promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia i aktywności fizycznej

 

Zawartość planu:

 1. Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2015/2015

 2. Diagnoza stanu przedszkola na dzień 01.09.2015r

 3. Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów.

 4. Spodziewane efekty.

 5. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2015/2016

 6. Realizacja innowacji pedagogicznej – . „Od ziarenka do owocu”.

 7. Planowany kalendarz wycieczek, imprez i uroczystości w roku szkolnym 2015/2016

 8. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci prowadzonych przez nauczyciel

 9. Plan współpracy z rodzicami i radą rodziców

 10. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

 11. Plan współpracy ze Szkołą Podstawową w Buczu

 12. Wykaz programów zatwierdzonych do realizacji

 

I. Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2015/2016

 

 1. Organizowanie aktywności dziecka.

 2. Organizowanie zespołowej pracy nauczycieli – doskonalenie stosowanych metod i form współpracy nauczycieli.

 3. Modyfikowanie i wzbogacanie oferty zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

 

II. Diagnoza stanu przedszkola na dzień 01.09.2015r

 

 1. Przedszkole wyróżnia atrakcyjn oferta edukacyjna.

 2. Placówka działa zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości i wycieczek. Wychowankowie przedszkola uczestniczą w konkursach gminnych, powiatowych i ogólnopolskich, a także akcjach charytatywnych na skalę ogólnopolską.

 3. W przedszkolu panuje dobra atmosfera pracy.

 4. Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i nadal doskonalą swoje umiejętności.

 1. Przedszkole ma stronę internetową.

 2. Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.

 3. Rodzice są zadowoleni z usług placówki.

 4. Baza lokalowa przedszkola i jego wyposażenie pozwalają na realizację przyjętych programów. Kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej, twórczej zabawy. Teren przy przedszkolu sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz umożliwia prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

 

III. Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów:

 

 1. Wykorzystywanie zabaw rozwijających możliwości intelektualne dzieci.

 2. Organizowanie spotkań z rodzicami w różnorodnych formach.

 3. Współdziałanie w relacji rodzice–nauczyciele–dzieci.

 4. Systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 5. Nawiązanie współpracy z instytucjami ze środowiska lokalnego.

 6. Doposażenie sal w pomoce dydaktyczne.

 7. Udział dzieci w konkursach.

 

IV. Spodziewane efekty:

 

 1. Nauczyciele przygotowują zajęcia w sposób zindywidualizowany, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, pobudzając inwencję i aktywność dzieci.

 2. Dzieci są aktywne, chętnie uczestniczą w realizowanych projektach, inicjują zabawy.

 3. Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy i chętnie współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach.

 4. Rodzice i nauczyciele komunikują się z przedszkolem za pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej lub osobiście.

 5. Placówka jest postrzegana w lokalnym środowisku jako miejsce bezpieczne i atrakcyjne dla dzieci.

 

V. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2015/2016

 

 1. Efekty kształcenia i wychowania

 

Cel główny: Pobudzanie inicjatywy, inwencji i aktywności dziecka na rzecz własnego rozwoju poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną i uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

 

Sposób realizacji zadania

Terminy realizacji i wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

 1. Dzieci realizują działania na rzecz własnego rozwoju:

Nauczyciele tworzą warunki do podejmowania przez dzieci różnego rodzaju inicjatyw, rozwijają aktywność i inwencję twórczą poprzez:

 • organizowanie zajęć twórczych, np. plastycznych, muzycznych,

 • organizowanie spotkań z różnego rodzaju twórcami na terenie przedszkola lub poza nim, np. aktor, muzyk, itp.,

 • udział dzieci w konkursach rozwijających aktywność twórczą, organizowanych na terenie przedszkola i poza nim,

 • eksponowanie prac dzieci na terenie placówki i poza nią,

 • stosowanie innowacyjnych form i metod rozwijających aktywność dzieci (np. metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, metoda Marii i Alfreda Kniessów),

 • organizowanie występów wokalno-tanecznych, teatralnych przed grupą lub zaproszonymi gośćmi, pozwalających dziecku na twórcze wyrażanie własnych przeżyć i myśli (zabawy z elementami dramy i pantomimy),

 • wzbogacenie kącika teatralnego o ciekawe rekwizyty (kukiełki, pacynki, dekoracje itp.),

 • stosowanie muzykoterapii w ramach zajęć relaksacyjnych,

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci poprzez rozwijanie funkcji słuchowo-językowych, wykorzystywanie środków dydaktycznych w trakcie zabaw z zakresu edukacji matematycznej oraz kształtowania mowy

 

 1. Realizacja założeń programu wychowawczego i profilaktycznego

Prowadzenie:

 • zajęć na temat właściwych zachowań,

 • zajęć utrwalających dobre nawyki,

 • pogadanek dla rodziców na temat szkodliwości długotrwałego korzystania z komputera i oglądania telewizji

 

 1. Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej:

 • nauczyciele umożliwiają dzieciom kontakt z zawodowymi i ludowymi twórcami na terenie placówki i poza nią,

 • wyjazd do teatru,

 • zorganizowanie spotkań z muzykami

 

 1. Nauczyciele i personel przedszkola zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa poprzez:

 • zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w przedszkolu,

 • przestrzeganie regulaminu dotyczącego zachowania bezpieczeństwa w salach przedszkola (kodeks przedszkolaka),

 • opracowanie wzorów znaków piktograficznych dotyczących zdrowia, higieny i bezpieczeństwa,

 • prowadzenie zajęć uświadamiających dzieciom, jak należy dbać o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo w domu, przedszkolu, środowisku (scenariusze),

 • przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci i pracowników przedszkola z udziałem straży pożarnej

 

Uświadamianie dzieci w zakresie istniejących zagrożeń poprzez pokazywanie skutków negatywnych zachowań i bezpośrednią obserwację oraz organizowanie zajęć poglądowych z zakresu:

 • unikania zabaw w niebezpiecznych miejscach,

 • unikania kontaktów z nieznajomymi,

 • zachowania ostrożności wobec nieznanych roślin i zwierząt,

 • zapoznania ze sposobem zachowania podczas pożaru,

 • udzielania pierwszej pomocy – postępowania w wypadkach urazów, omdleń, oparzeń (zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w warunkach nieobecności osób dorosłych),

 • zorganizowanie warsztatów dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez specjalistę – szkolenie,

 • zorganizowanie cyklicznych spotkań z policjantem (zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, które dzieci mogą spotkać w domu i na ulicy, np. obcy, nieznane zwierzęta),

 • organizowanie spotkań ze strażakiem, wycieczka do siedziby straży pożarnej, poznanie numeru alarmowego, pozyskanie wiedzy, co dzieci powinny zrobić w sytuacjach zagrożenia

 

Kształtowanie nawyków w zakresie dbałości dzieci o własne zdrowie i bezpieczeństwo:

 • zaplanowanie w planach miesięcznych różnorodnych form zajęć z dziećmi propagujących zdrowie i bezpieczeństwo,

 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z terenu podwórka przedszkolnego,

 • obchody Dnia Dziecka pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak” – festyn rodzinny

 • Dokonanie zmian w przedszkolnym jadłospisie – ograniczenie tłuszczów,cukru i soli. Zwiększenie ilości owoców i warzyw.

 • Udział dzieci w Ogólnopolskich Programach Edukacyjnych promujacych zdrowie: Kubusiowy Przyjaciel Natury. Zdrowy Przedszkolak, Aquafresh, Mamo, Tato wolę wodę.

 • udział w konkursach plastycznych związanych z propagowaniem zasad zdrowego żywienia – tworzenie kącików zdrowia ( lekarz, pielegniarka)

Cały rok szkolny

 

Analiza dokumentacji nauczycieli:

 • różnorodność stosownych zajęć twórczych rozwijających aktywność dzieci – arkusz do analizy dokumentacji,

 • dokumentacja zajęć z dziećmi uzdolnionymi – plany pracy z dzieckiem zdolnym, scenariusze zajęć,

 • analiza stosowania nowatorskich metod pracy z dziećmi – arkusz wywiadu z nauczycielem,

 • analiza dostępnych środków dydaktycznych stosowanych do rozbudzania ciekawości dzieci

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie scenariuszy zajęć – cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz planu wycieczek

 

 

 

 

Scenariusze zajęć nauczycieli

 

Nauczyciele grup

 

 1. Współpraca nauczycieli, dzielenie się doświadczeniami

 

Cel główny: Współpraca nauczycieli jako zespołu – nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy oraz pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

 

Sposób realizacji zadania

Terminy realizacji i wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy:

 • koncepcja pracy przedszkola jest analizowana przez dyrektora i nauczycieli,

 • analizowany jest roczny plan pracy, określane są potrzeby co do rodzaju zespołów niezbędnych na dany rok szkolny, dyrektor powołuje zespoły nauczycieli,

 • zespoły wybierają spośród siebie lidera, ustalają plan pracy zespołu na dany rok oraz realizują działania w zakresie określonym w planie nadzoru (zespół ds. ewaluacji) i rocznym planie pracy przedszkola,

 • opracowanie sprawozdań z wykonanych zadań na półrocze i na koniec roku, zgłaszanie wniosków dotyczących zakresu zadań każdego zespołu, propozycje modyfikacji prac zdań na nowy rok szkolny

Opracowanie procedury pracy zespołowej w przedszkolu – wrzesień

 

Analiza koncepcji pracy przedszkola – sierpień–wrzesień

Dokumentacja potwierdzająca powołanie zespołów: protokolarz rady pedagogicznej, plan nadzoru, roczny plan pracy

 

 

 

Sprawozdanie na półrocze i na koniec roku (propozycje zadań na nowy rok szkolny, arkusz analizy pracy nauczyciela)

Dyrektor, powołane zespoły

Nauczyciele doskonalą metody i formy współpracy:

 • udział nauczycieli w szkoleniowych radach pedagogicznych na temat kompetencji komunikacyjnych w rozmowach z rodzicami i metod rozwijania aktywności dzieci,

 • prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla innych nauczycieli

Dokumentacja potwierdzająca udział nauczycieli w szkoleniowych radach

 

Cały rok szkolny

 

 

 1. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci Cel główny: Modyfikacja i wzbogacanie oferty zajęć w przedszkolu.

Nazwa zadania i sposób realizacji

Terminy realizacji, wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie uzdolnień dzieci

 

 

Organizowanie zajęć wspomagających rozwój dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

Organizowanie zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych, umysłowych, teatralnych dla dzieci, stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych dla dzieci

Arkusz do diagnozy potrzeb rozwojowych i uzdolnień dzieci.

 

Dzienniki zajęć i zajęć dodatkowych, plany pracy z dzieckiem – cały rok szkolny

 

Analiza stosowanych metod i form pracy – arkusz analizy potrzeb nauczycieli w zakresie doposażenia, wywiad z nauczycielami

Nauczyciele

 

VI. Realizacja innowacji pedagogicznej „Od ziarenka do owocu”

 

Nazwa podejmowanych zadań i sposób ich realizacji

Terminy realizacji i wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

Procedura wdrażania innowacji pedagogicznej „Od ziarenka do owocu””, która jest realizowana od 15 marca 2015r i modyfikowana we współpracy z rodzicami:

 • zapoznanie rodziców z założeniami innowacji – podczas zebrań, stronę internetową przedszkola,

 • zebranie od rodziców ankiet w sprawie akceptowania i stosowania przez dzieci wdrażanych norm i zasad oraz potrzeb modyfikacji innowacji,

 • opracowanie zestawu narzędzi do badania potrzeb i oczekiwań rodziców i nauczycieli (opinie, ankiety),

 • analiza uzyskanych wyników – ewaluacja i opracowanie wniosków,

 • uwzględnienie uwag i wniosków do modyfikacji dokumentów

 1. Przygotowanie materiałów do wprowadzenia innowacji.

 2. Rejestracja innowacji (eksperymentu).

 3. Informowanie rodziców o prowadzonej innowacji na zebraniach ogólnych i wposzczególnych grupach.

 4. Ewaluacja innowacji

 

Arkusze diagnostyczne nabytych umiejętności dzieci – w ciągu roku szkolnego

 

Nauczyciele grup

VII. Kalendarz wycieczek, imprez i uroczystości w roku szkolnym 2015/2016

 

Lp.

Nazwa imprezy/uroczystości

Termin realizacji

Uwagi

1

Dzień Przedszkolaka

wrzesień

 

2

Dzień chłopca

wrzesień

 

3

Powitanie jesieni – dzień w barwach jesieni

wrzesień

 

4

Konkurs dla dzieci i rodziców – Pani Jesień z darów natury

październik

 

5

Pasowanie na przedszkolaka

październik

 

6

Dzień 11 listopada – wycieczka pod Pomnik Powstańców Wlkp. oraz Dębu Pamięci Narodowej znajdujący się na terenie szkoły. Wywieszenie flagi na budynku przedszkolny. Udział w Gminnych obchodach uroczystości

listopad

 

7

Dzień Pluszowego Misia – konkurs

Listopad

 

8

Wróżby Andrzejkowe

Udział w Ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”

Listopad

 

9

Wyjazdo Wolsztyna – Tatr Współczesny – bajka muzyczna „Kot w butach”

 

Grudzień

 

10

Mikołajki – dzień czerwony

Gwiazdor

Wspólna wigilia całej społeczności przedszkolnej

Grudzień

 

11

Świąteczne spotkanie z rodzicami i społecznością lokalną na sali wiejskiej w Buczu – „Jasełka” wystawione przez dzieci, wspólne śpiewanie kolęd

Grudzień

 

12

Bal karnawałowy

Udział w Gminnym przegladzie Jasełek w Starkowie

Udział w Gminnym Konkursie śpiwu Kolęd i Pastorałek w Kluczewie

Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców– Bezpieczne zimowe zabawy na śniegu i lodzie

Styczeń

 

 

13

Dzień Babci i Dziadka na sali wiejskiej w Buczu

Styczeń

 

14

Wizyta u stomatologa oraz u lekarza

Wycieczka do Przetwórni Spożywczo-Produkcyjnej – Firma Łabimeź w Buczu

luty

 

15

Powitanie wiosny – Dzień zielony, Marzanna – pożegnanie zimy, Gaik – powitanie wiosny

Wyjazd do Wolsztyna – Teatr Współczesny bajka „Piękna i Bestia”

Dzień Kobiet

Zorganizowanie konkursu dla przedszkoli i szkół podsawowych z terenu gminy Przemęt „Świąteczna kartka”

Marzec

marzec

 

16

Wielkanoc – tradycje związane ze świętami – zajączek szuknie koszyczków

Konkurs na kartkę świąteczną

Marzec/kwiecień

 

17

Światowy Dzień Ziemi

Dzień czyściocha – konkurs wiedzy o czystości

Udział w gminnym konkursie recytatorskim w Kaszczorze

Kwiecień

 

18

Dzień flagi

Udział w Gminnych obchdach 3 maja

Poznajemy zawody – stolarz, strażak – zorganizowanie spotkania w przedszkolu lub wycieczki

Dzień Matki – uroczysta akademia w przedszkolu.

Maj

 

19

Dzień Dziecka – festyn rodzinno-integracyjny. Zaproszenie dzieci i rodziców nowoprzyjetych na nowy rok szkolny.

Wycieczka do Szkoly Podstawowej w Buczu 5 i 6 latków

Spotkanie z dyrektorem szkoły i nauczycielami klas pierwszych

Czerwiec

 

20

Konkurs międzyprzedszkolny – „Wiedza o mojej miejscowości”

Czerwiec

 

Zajęcia dodatkowe bezplatne

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin realizacji zajęć

Religia

Regina Kubiak

Czwartek 9.30 – 10.00 I gr

10.00– 10.30 II gr

Piątek 9.30 – 10.00 I gr

10.00 – 10.30 II gr

j.angielski

Marzena Kleina

Poniedzialek                                9.30 – 9.50     4 – latki

9.50 – 10.20   5 – latki

Środa

9.30 – 9.50   4 – latki

9.50 – 10.20  5 – latki

Piątek

9.30 – 9.45   3 – latki

9.30 – 9.45   3 – latki

 

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin realizacji zajęć– latki

Zajęcia logopedyczne

Joanna Kicińska – Wesołek

Wtorek 8.00 – 10.00

Środa 9.00 – 11.00

Terapia pedagogiczna

Katarzyna Kozlowska

Poniedziałek 12.30 – 13.00

Wtorek 13.00 – 13.30

Terapia logopedyczna

Joanna Kicińska -Wesołek

Środa 10.00 – 10.30

Czwartek 11.00 – 11.30

IX. Plan współpracy z rodzicami i Radą Rodziców:

 

Zadania

Sposoby realizacji

Termin i osoby odpowiedzialne

 1. Organizacja zebrania z rodzicami na początek roku szkolnego.

 2. Powołanie rady rodziców przedszkola i jej czlonków.

 3. Ustalenie zakresu współpracy.

 4. Zapoznanie z terminarzem spotkań ogólnych i grupowy

 

 • Plan współpracy z rodzicami.

 • prezentacja form współpracy przedszkole- rodzice

– Listy obecności na zebraniach

– Rejestr kontaktów z rodzicami

– Protokoły

– Zgody rodziców

– Upoważnienia

– inne

 • Przedstawienie założeń koncepcji przedszkola na lata 2014/2015-2016/2017 – opinia rodziców

 • Zapoznanie ze statutem placówki i procedurami bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu.

 • Bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-
  -dydaktycznych

 

Wrzesień

Dyrektor, nauczyciele grup

Integracja między nauczycielami a rodzicami – realizacja zadań

 • Zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych.

 • Udostępnienie wykazu programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2015/2016

 • Praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej – wyrównawczej.

 • Dzień informacji dla rodziców – według potrzeb w wyznaczonym terminie.

 • Spotkanie przedstawicieli rodziców z dyrektorem

 • Organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców

 • Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości.

 • Włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców.

 • Informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci).

 • Prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców.

 • Włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy/przedszkola poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, okresowe wzbogacanie kącika przyrody,pomoc przy organizowaniu zabawy dochodowej na rzecz przedszkola, pozyskiwanie sponsorów, zatwierdzenie budżetu Rady Rodzicow oraz planu wydatków

 

Cały rok szkolny

Nauczyciele, rodzice

 

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców

 • Omówienie założeń pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej udzielanej w przedszkolu.

 • Informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela.

 • Wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci organizowanych według potrzeb rodziców i nauczycieli.

 • Wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej lub pedagogicznej, stały kontakt nauczycielek grupy ze specjalistami.

 • Zorganizowanie spotkania z pedagogiem i psychologiwm z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolsztynie

 • Wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielkom, rodzicom

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup, nauczyciele specjaliści

 

X.  Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

 

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1.

Poznajemy swoje najbliższe otoczenie.

Wycieczki piesze na terenie naszej miejscowości.

Nauczycielki grup

Cały rok

2.

Bezpieczna droga do przedszkola”

Spotkanie z POLICJANTEM.

 

Pażdziernik

3.

Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w Wolsztynie.

Konsultacje

Spotkania z p. pedagog,

Pomaganie rodzicom w sprawach trudnych.

 

Cały rok

kwiecień

4.

Spotkanie z teatrem i z muzyką

Przedstawienia na terenie przedszkola

 

Cały rok

5.

Poznajemy instytucje publiczne w naszej miejscowości.

Wycieczki

– do banku

-przychodni

Nauczycielki grup

Cały rok

6.

Dni bajki” – zapoznanie dzieci z działalnością BIBLIOTEKI.

Wycieczka do biblioteki ,

Udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę.

Nauczycielki grup

Cały rok

7.

Poznajemy różne zawody.

Wycieczki do :

-sklepu

-stolarza

-remizy strażackiej

-przetwórni spożywczej

Nauczycielki grup

Cały rok

8.

Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej.

Spacer na cmentarz

Dąb Pamięci Narodowej – pomnik poświęcony Powstańcom Wielkopolskim na terenie Szkoły

Nauczycielki grup

listopad

9.

Spotkania z dziećmi z zaprzyjaźnionego przedszkola

Wspólne zabawy i konkursy – spartakiada sportowa w Mochach

 

Nauczycielki grup

Cały rok

10.

Rodzina w życiu dziecka.

Uroczystości :

– „ Pasowanie na starszaka”

-„Dzień Babci i Dziadka”

Dzień Matki

-„ Festyn rodzinno-integracyjny Tato Mamo pobaw się z nami – zaproszenie dzieci nowoprzyjętych na następny rok szk. z rodzicami

 

 

Październik

Styczeń

Maj

 

11.

Integracja z środowiskiem lokalnym.

Balik karnawałowy

Zajęcia otwarte dla rodziców

Zajęcia adaptacyjne.

Nauczycielki grup

Luty

Maj

czerwiec

12.

Poznajemy tradycje i obyczaje.

Powitanie wiosny

Konkurs bożonarodzeniowy

ŚWIĄTECZNY STROIK”

konkurs wielkanocny ŚWIĄTECZNA KARTKA”

Nauczycielki grup

Marzec

Grudzień

 

13.

Jesteśmy strażnikami przyrody.

-udział w akcji „ WIELKIE SPRZĄTANIE ŚWIATA”

-wycieczka do leśniczówki ,

-pomagamy ptakom przetrwać zimę.

 

Nauczycielki grup

Wrzesień

Kwiecień

Okres zimowy

14.

Współpraca ze Szkołą Podstawową.

Wycieczki

– gry i zabawy integracyjne

-spotkanie 6- latków z wychowawczynią klasy 1

-udział w przedstawieniach.

 

Nauczycielki grup

Cały rok

15

Pełnienie roli kulturotwórczej w środowisku

Konkurs dla innych przedszkoli i szkół podstawowych kl. I – III w ramach edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

dyrektor

kwiecień

 

XI. Plan współpracy ze Szkołą Podstawową w Buczu

 

L.p

ZADANIE

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1.

Zapoznanie dzieci z obiektem szkoły.

Wycieczka do Szkoły Podstawowej w Buczu.

Zwiedzanie budynku.

Nauczycielki grup

listopad

2.

Nawiązanie współpracy z nauczycielami klas I , II, III .

Organizowanie spotkań integracyjnych

– zabawy

-konkursy

przedstawienia

Nauczycielki grup

cały rok

3.

Zapoznanie dzieci z biblioteką szkolną .

Wycieczka

Nauczycielki grup

cały rok

4.

Zapoznanie dzieci 7- 6- letnich z wychowawczynią klasy I.

Spotkanie integracyjne

Nauczycielka grupy 5-6- latków.

czerwiec

 

XII Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

 

 1. W kręgu zabawy” – Program wychowania przedszkolnego Jadwigii Pytlarczyk wyd. Juka – NR DOPUSZCZENIA 1/PR /2015

 2. Kochamy dobrego Boga”AZ – – 01/10 z 09.06.2010r – 2/ PR /2015

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Jestem czarodziejem w swoim ogrodzie- od ziarenka do owocu”

 

– innowacja programowo-metodyczna

Autor: Marzena Kleina

 

Wstęp:

Inspiracją do napisania tej innowacji jest tytuł książki klasyka młodego pokolenia pedagogów amerykańskich, Roberta Fulghuma: „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu”. Zdanie to potwierdza starą prawdę, że w okresie wczesnego dzieciństwa człowiek uczy się najintensywniej, jak „na białej karcie” zapisuje wszystkie doświadczenia, reakcje. Wtedy tworzą się pierwsze schematy zachowań, reakcje, przyzwyczajenia. To dobry moment aby nauczyć dziecko korzystania z różnorodności smaków, zapachów, delektowania się pokarmem.

Zaproponowana innowacja pedagogiczna ma rozbudzić zainteresowanie dzieci bliskim światem przyrody, zapoznać ich z cyklem rozwojowym roślin, oraz czerpać radość z obserwacji wzrostu zasianych i pielęgnowanych roślin, a przez to wzbudzić szacunek do otaczającego nas świata. Mam nadzieję, że zaproponowane zajęcia zachęcą dzieci do spożywania zdrowych owoców i warzyw, a przez to rozwiną się zdrowe nawyki żywieniowe. Pragnę także zagospodarować teren ogródka przedszkolnego i przygotować go nie tylko do hodowli roślin, warzyw, owoców, ale i roślin ozdobnych.

Dobre żywienie to wykorzystywanie świeżych, zdrowych, nie przetworzonych technologicznie produktów. To również wykorzystywanie sezonowych warzyw i owoców lokalnie uprawianych przez polskich rolników, które są dostępne w danej porze roku. Pragnę korzystać z bogactw polskich upraw i zachęcać dzieci do ich smakowania. Dodatkowo chciałabym nauczyć dzieci prostych słów w języku angielskim np. nazwy kwiatów, budowa roślin, nazwy owoców i warzyw, nazwy sprzętu ogrodniczego. Ilość wprowadzanego słownictwa będzie uzależniona od indywidualnych predyspozycji i moźliwosci rozwojowych dzieci.

Adresaci programu: dzieci w wieku przedszkolnym

Rozmiar przestrzenny: przedszkole, sklep ogrodniczy, sklep spożywczy

Rozmiar czasowy: od 15 marca 2015- 30 czerwca 2016.

Cele projektu:

 1. poszerzenie wiedzy dzieci w zakresie ogólnego funkcjonowania przyrody w zakresie ekologii, zjawisk przyrodniczych,

 2. wykształcenie umiejętności badawczych i rozumienie zjawisk przyrodniczych,

 3. poznanie cyklu rozwojowego roślin, nauka uprawy i pielęgnacji roślin,

 4. szacunek do przyrody i wytworów własnej pracy,

 5. zwiększenie samodzielności dzieci,

 6. wspólne podejmowanie decyzji dotyczącego wyboru roślin,

 7. rozumienie wpływu działań człowieka na stan środowiska przyrodniczego,

 8. wzrost wrażliwości estetycznej dotyczącej piękna przyrody,

 9. wzbogacenie słownictwa dzieci o proste słowa języka angielskiego.

Innowacja pedagogiczna znajduje swoją reprezentację w celach wychowania przedszkolnego, we wszystkich punktach podstawy programowej:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach – poprzez doskonalenie sprawności manualnej, czynności samoobsługowych związanych z przygotowywaniem posiłków, poprzez dostarczanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania;

 • budowanie systemu wartości , w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe – poprzez kształtowanie pożądanych nawyków pielęgnacji roślin, nawyków higienicznych, prawidłowych nawyków żywieniowych, dostarczania informacji o tym, co jest zdrowe a czego należy unikać;

 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym do łagodnego znoszenia stresów i porażek- związanych np. z pokonywaniem oporów przed kontaktem dotykowym z różnymi fakturami, konsystencją, temperaturą spożywanych roślin i ich owoców, a także z różnymi zapachami, smakami;

 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi- poprzez naukę współpracy, podział ról i obowiązków, zawieranie umów z dorosłym, podporządkowywanie się regułom wynikającym np. z zasady bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłków;

 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych- poprzez aktywne metody pracy, w których przekazowi werbalnemu towarzyszy pokaz, prezentacja, eksploracja , poprzez współpracę i podział ról i obowiązków;

 • troska o zdrowie dzieci poprzez kształtowanie nawyków, mody, świadomości zdrowego stylu życia, także dostarczanie do degustacji produktów sprawdzonych, zdrowych, bezpiecznych;

 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym poprzez poznawanie ludzi (zawodów) zajmujących się produkcją roślin i przygotowywaniem jedzenia, poznawanie produktów w możliwie naturalnej i nieprzetworzonej postaci, posługiwanie się podstawowymi narzędziami i przyborami albo obserwowanie jak posługują się nimi dorośli;

 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych poprzez naukę kulturalnego podawania, spożywania potraw, nakrywania do stołu, czerpania radości ze wspólnego biesiadowania przy wspólnym stole;

 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej podczas wspólnych prac związanych z wysiewem, pielęgnacją, przygotowywaniem posiłków, poznawanie potraw zdrowych i smacznych;

 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości , aktywności i samodzielności a także kształtowanie ich wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej – w każdej proponowanej przez nas aktywności;

 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym- nauka prostych słów opisujących budowę roślin, nazwy kwiatów, przyrządów ogrodniczych w języku angielskim.

Stare chińskie przysłowie mówijeżeli kiedyś coś usłyszałeś – zapomnisz, jeżeli kiedyś coś zobaczyłeś – nie zapamiętasz, jeżeli kiedyś coś sam zrobiłeś – zrozumiesz i będziesz pamiętał”.

Edukacja małego dziecka dokonuje się przede wszystkim w oparciu o działanie na konkretach. Przekaz werbalny niesie ze sobą wiele ograniczeń jak chociażby kod językowy, brak znajomości i zrozumienia pojęć które dopiero kształtują się, czasami dysfunkcje narządów słuchu, deficyty uwagi.

Przekaz przy pomocy obrazu- ilustracji jest często subiektywną wizją autora. Świata trzeba doświadczyć samemu- tam, gdzie jest to możliwe, dlatego w innowacji pedagogicznej proponuję częsty kontakt z przyrodą, a szczególności roślinami.

Współczesne dzieci, często nie wiedzą, skąd biorą się ziemniaki, mąka, ser, inne smakołyki, jak rośnie truskawka. Proponuję założyć w przedszkolu kącik hodowlany. Hodować możemy rośliny, bezpośrednio dostępne dzieciom, zapewniające łatwy i pewny sukces (kwiaty, pietruszkę, koperek, szczypiorek, rzodkiewkę, por, seler, miętę, lawendę). To ciekawe przedsięwzięcie pozwala dzieciom na obserwację, uczy odpowiedzialności, cierpliwości; ułatwia zrozumienie pojęcia upływ czasu i takich pojęć jak: dawniej, wczoraj, dzisiaj, jutro.

W ogrodzie hodujemy proste warzywa, owoce, kwiaty, krzewy. Warto pokazać dzieciom jak rosną rośliny. Hodowla powinna zakończyć się konsumpcją wyhodowanego produktu, aby dzieci zobaczyły i doświadczyły jej efektów. Hodowla stwarza dodatkowo ciekawe sytuacje edukacyjne: dyżury przy podlewaniu, pielenie chwastów, nawożenie, możliwość obserwacji owadów pożytecznych i szkodników, ze starszymi dziećmi wprowadzimy kalendarz hodowli. Hodowle możemy prowadzić także w sali. Wykorzystujemy wówczas skrzynki balkonowe, bio-doniczki.

Sposoby realizacji- praktyczne działanie:

 • obserwacje bezpośrednie,

 • praca z materiałem źródłowym (encyklopedia, atlas roślin, filny edukacyjne, Internet, materiał przyrodniczy),

 • metody słowne (pogadanki, opowiadania, wiersze),

 • metoda ćwiczeniowa ( zabawy, konkursy, gry dydaktyczne),

 • działania praktyczne (prace plastyczne, działalność dzieci- uprawa oslin, fotografowanie, przygotowywanie posiłków, nakrywanie do stołu, spożywanie ich),

 • metody twórczej ekspresji,

 • wycieczki, spacery w celu obserwacji przyrody, prace w ogródku przedszkolnym.

Forma pracy: indywidualna i zbiorowa.

 

Zakres treści- poszerzenie podstawy programowej.

 

Harmonogram działań:

marzec:

 • założenie kącika hodowli roślin w sali,

 • zapoznanie dzieci z czynnikami niezbędnymi do wzrostu roślin, budową roślin,

 • wysianie rzeżuchy, posadzenie cebulek,

 • wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy kwiatów wiosennych w języku polskim i języku angielskim: flowers- kwiaty, daffodil- żonkil, lily- lilia, snowdrop-przebiśnieg,

 • założenie kalendarza wzrostu roślin,

 • spożywanie nowalijek zakupionych w sklepie.

 

kwiecień:

 • wycieczka do sklepu ogrodniczego w celu zapoznania się ze sprzętem potrzebnym do uprawy roślin, zakup nasion, obserwacja kwiatów i roślin,

 • zaproszenie do przedszkola ogrodnika, lub wycieczka do szklarni,

 • hodowla roślin,

 • spożywanie warzyw i owoców,

 • przygotowywanie zdrowego śniadania z wcześniej wyhodowanych roślin,

 • nauka słownictwa dotyczącego owoców w j. angielskim,

maj:

 • prace porządkowe w ogrodzie przedszkolnym,

 • wysianie warzyw i posadzenie roślin ozdobnych- kwiatów,

 • prace pielęgnacyjne w ogrodzie,

 • zajecia na temat zdrowego odżywiania w sali,

 • nauka słownictwa dotyczącego warzyw w j.angielskim,

czerwiec:

 • wycieczka do kuchni przedszkolnej, obserwacja pani kucharki podczas przygotowywania posiłków,

 • konkurs na „Najpiękniejszą zdrową kanapkę”- działanie dziecka podczas przygotowywania śniadania,

 • prace pielęgnacyjne w ogrodzie,

 • nauka słownictwa dotyczącego owadów w j.angielskim,

wrzesień:

 • od ziarenka do bochenka (kłosy, ziarna, mąka, chleb),

 • sałatka owocowa czyli co możemy znaleźć w owocach (pestki, sok),

 • zabawy związane z zebranymi z ogrodu i sadu bogactwami przyrody,

 • działania plastyczne- owoce i warzywa,

 • świeto pieczonego ziemniaka- zabawy z ziemniakami- Festyn Pożegnanie Lata, Powitanie Pani Jesieni,

 • nauka słownictwa dotyczącego kolorów owoców i warzyw, przeliczanie ich w zakresie 10,

październik:

 • Na marchewki urodziny”- o warzywach korzennych,

 • przygotowywanie surówki ze świeżych warzyw, spożywanie jej podczas obiadu,

 • wystawa ciekawych okazów pani jesieni- konkurs naj…(większy, mniejszy, dziwniejszy…)

 • nauka słownictwa dotyczącego food: owoce, warzywa,

listopad:

 • dynia nie taka straszna- zabawy podczas zajęć dydaktycznych z dynią, spożywanie przetworów z dyni np. kompot, zupa,

 • przygotowywanie ogrodu przedszkolnego do zimy,

 • skarby wiewiórki- czyli łupiemy orzechy (poznawanie rodzajów orzechów, spożywanie ich),

 • przygotowywanie przetworów na zimę,

 • wstawienie karmników w ogrodzie przedszkolnym,

 • przygotowanie karmy z tłuszczu i zboża dla ptaków na zimę,

 • nauka słownictwa dotyczącego zbiorów owoców i warzyw jesiennych np. bean- fasola, peas- groch, sunflower- słonecznik, pumpkin- dynia,

grudzień:

 • poznanie budowy roślin iglastych i wyjaśnienie dlaczego drzewa iglaste nie zrzucają liści na zimę,

 • spożywanie przetworów przygotowanych na zimę,

 • pogadanka na temat potrzeby zdrowego odżywiania aby być zdrowym,

 • pierniczki pachnące dalekimi podróżami (mąka, bakalie, orzechy),

 • tradycje wieczerzy wigilijnej (potrawy z pól, łąk, lasów, rzek),

 • nauka słownictwa związanego z budową roślin: leaf- liść, root- korzeń, flower- kwiat,

styczeń:

 • cytrusy- niespodzianka z ciepłych krajów- nazwy owoców egzotycznych i smakowanie ich,

 • poznanie cyklu rozwojowego roślin- przygotowanie plakatu w grupach,

 • nauka słownictwa związanego z nazwami owoców egzotycznych,

luty:

 • kolorowe cebulki, czyli tajemnica szczypiorku (hodowla, obserwacja, smakowanie na kanapkach)

 • Entliczek-pentliczek, czyli przygoda pewnego robaczka- opowieść o nieproszonych gościach w owocach i warzywach,

 • zwrócenie uwagi na przestrzeganie zabiegów higienicznych i właściwe przetrzymywanie roślin (owoców i warzyw),

 • nauka słownictwa dotyczącego czynników wpływających na właściwy rozwój roślin,

marzec:

 • poznajcie się- oto wyhodowana główka sałaty, rzodkiewka, rzeżucha,

 • założenie kącika hodowli roślin, pielęgnacja,

 • wielkanocne śniadanie (nakrywanie do stołu, potrawy)

 • czekolada to ziarno kakaowca- owoc z Afryki, rodzaje czekolady, figury z czekolady- czekoladowy zając, walory smakowe i zdrowotne czekolady,

 • nauka słownictwa dotyczącego wysiewu roślin: seek- nasiona, pot- donica, spade- łopata, rake- grabie, dig- kopać, water- woda,

kwiecień:

 • zakładamy ogródek- hodowla, nasiona, gleba, podlewanie,

 • zdrowa żywność na talerzach przedszkolaka- przygotowywanie zdrowych posiłków- szaszłyki owocowe i warzywne,

 • wycieczka do sklepu ogrodniczego, ogrodnika- pani Rydel

 • ryba na talerzu przedszkolaka- zwrócenie uwagi na właściwości odżywcze ryby, i zwrócenie uwagi na potrzeby spożywania różnorodnych potraw,

 • nauka słownictwa dotyczącego uprawy roślin: watering can- konewka, plant- sadzić, pick- zrywać, bean- fasola,

maj:

 • tęczowa niespodzianka dla mamy- kolory owoców i przygotowanie galaretki,

 • spożywanie świeżych warzyw i owoców dostępnych w tym sezonie,

 • wielka rzeka mleka- ssaki, mleko i jego przetworów, wyjaśnienie wpływu właściwego karmienia zwierząt na jakość przetworów mlecznych,

 • zwrócenie potrzeby spożywania różnorodnych potraw,

 • nauka słownictwa dotyczącego zwierzą domowych- ssaków, nazwy sezonowych owoców i warzyw,

czerwiec:

 • rabarbar czyli zemsta logopedy- jadalne łodygi- kompot

 • jej wysokość- Królowa Truskawka- jak rośnie, smakowanie truskawki i jej przetworów,

 • podsumowanie innowacji pedagogicznej,

 • Festyn Powitanie Lata z owocowo- warzywną ucztą- dzieci przebrane w stroje owoce i warzywa

 • nauka słownictwa dotyczącego letnich przekąsek: ice-cream- lody, biscuits- ciastka, cake- ciasto, watermelon- arbuz,

 

Oczekiwane efekty:

 • wzrost wiedzy na temat rozwoju, uprawy i składników odżywczych roślin, warzyw i owoców,

 • zmiany negatywnych nawyków żywieniowych na zdrowe przekąski- owoce i warzywa,

 • wspólne przygotowywanie zdrowych posiłków i spożywanie ich,

 • poszerzenie wiedzy o słownictwo związane z roślinami w j.angielskim,

 • nauka pracy w zespole i indywidualnie,

 • rozwijanie odpowiedzialności dzieci za powierzone im zadanie

 • nauka planowania, cierpliwości podczas obserwacji wzrostu roślin,

 • efekty w postaci albumów z roślinami, konkursy wiedzy i konkursy plastyczne,

 

Środki, materiały, sprzęt:

 • sprzęt ogrodniczy,

 • nasiona, sadzonki, cebulki roślin,

 • ziemia ogrodowa, torf, środki ochrony roślin,

 

Sprzymierzeńcy:

rodzice, nauczyciele, dyrekcja, ogrodnik, sklep ogrodniczy,

 

Sposoby oceny:

 • przygotowanie albumów prac plastycznych dzieci,

 • przygotowanie sprawozdań z realizacji innowacji,

 • opinie rodziców- ankieta,

 

Ewaluacja:

 • dzieci- karta ewaluacyjna w formie graficznej

 • rodzice- ankieta,

 • przedstawienie prezentacji efektów pracy – dotyczącej 4 pór roku w ogrodzie.

 

Autor innowacji: Marzena Kleina