Plany

 

ROCZNY PLAN PRACY

 

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM

W BUCZU

 

ROK SZKOLNY

2023 / 2024

PLAN PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA  PODSTAWIE:

 • Podstawy prawnej:

 

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.),
 • statut przedszkola.

 

 • Kierunków polityki oświatowej:

 

 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 • Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

 

 • Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

 

TEMAT :  PRACUJEMY, DZIAŁAMY, ZADANIA WYZNACZAMY

„Z GIMNASTYKĄ MI DO TWARZY”

„CZYNIĆ DOBRO WAŻNA SPRAWA”

 1. CELE GŁÓWNE:
 • wytworzenie u dzieci zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej,
 • harmonijny rozwój fizyczny poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia,
 • kształtowanie nawyku zdrowego trybu życia,
 • uwrażliwienie na drugiego człowieka,
 • nabywanie odpowiednich relacji, więzi z rówieśnikami i dorosłymi ( dom rodzinny, przedszkole, otaczające środowisko).

 

 

 1. CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:

 • jest sprawne ruchowe,
 • chętnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych, spacerach, wycieczkach, grach i zabawach ruchowych w przedszkolu,
 • zna różne formy aktywnego wypoczynku,
 • rozumie konieczność dbania o prawidłową postawę ciała,
 • wie, czemu służą spacery i zabawy na świeżym powietrzu,
 • starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia,
 • współdziała w grupie lub zespole podczas różnorodnej aktywności ruchowej
 • prezentuje pożądane sprawności w czynieniu dobra (wie, czym jest szlachetność, zaangażowanie społeczne, empatia, tolerancja, wrażliwość na krzywdę, szacunek, opiekuńczość, odróżnia dobro od zła, interesuje się otoczeniem społecznym),
 • angażuje się w akcje i projekty kształtujące pożądane sprawności w czynieniu dobra,
 • otrzymuje wsparcie psychologiczno-pedagogiczne adekwatne do potrzeb i możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 

 

 • Priorytety przedszkola na rok szkolny 2023/2024

 

W planie pracy przedszkola oraz planie obserwacji pracy nauczycieli należy uwzględnić działania w zakresie:

 • kształtowania u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra, na podstawie rzetelnej diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci, oraz realizację adekwatnego programu wychowania przedszkolnego,
 • wspierania dzieci do rozwijania ich aktywności fizycznej,
 • rozwijania współpracy wewnątrz- i międzyprzedszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny,
 • wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesach edukacyjnych do rozwijania kompetencji cyfrowych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

 

 

 • Realizacja zamierzeń – planowane działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów

 

 • Działania przedszkola w zakresie kształtowania stałych sprawności w czynieniu dobra.
 • organizacja przestrzeni edukacyjnej sprzyjająca kształtowaniu stałych sprawności w czynieniu dobra,
 • planowanie i organizowanie zajęć służących kształtowaniu stałych sprawności w czynieniu dobra,
 • wykorzystanie literatury do dostarczania wzorców właściwych zachowań człowieka ukierunkowanych czynieniu dobra dla innych,
 • organizowanie różnorodnych form współpracy ze środowiskiem lokalnym i z rodzicami w kształtowaniu stałych sprawności w czynieniu dobra,
 • organizowanie konkursów przez przedszkole i uczestniczenie dzieci w konkursach oraz w akcjach charytatywnych na skalę ogólnopolską – ukierunkowanych na kształtowanie stałych sprawności w czynieniu dobra,
 • analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie informacji na zebraniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań w zakresie profilaktyki (odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywanie skutków, radzenia sobie w różnych sytuacjach, czynienie dobra itp.)

 

 

 

 • Działania przedszkola wspierające aktywność dziecka w zakresie rozwijania sprawności fizycznej i zdrowotnej.
 • organizacja zabaw ruchowych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka: zabawy orientacyjno-porządkowe, zabawy z elementem równowagi, czworakowania, biegu, rzutu, celowania i toczenia, wspinania się, podskoku i skoku, gry i zabawy na powietrzu, zabawy w terenie, zabawy na śniegu,
 • organizacja ćwiczeń porannych dla dzieci i ćwiczeń gimnastycznych: dla dzieci młodszych w formie opowieści ruchowych po 10–20 min, dla dzieci starszych – zestawów ćwiczeń po 20–35 min.
 • tworzenie okazji do odejmowania przez dzieci własnych, dowolnych zabaw ruchowych poprzez aranżację przestrzeni edukacyjnej,
 • podnoszenie poziomu sprawności fizycznej dziecka, w tym samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych.

 

 

 • Spodziewane efekty

 

 • W przedszkolu rozwija się sprawności dziecka w czynieniu dobra adekwatnie do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 • Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom, współdziałając w tym zakresie ze specjalistami, instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny, placówkami zajmującymi się ochroną zdrowia, zwłaszcza zdrowia psychicznego, oraz podmiotami wspierającymi właściwą organizację kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy i chętnie współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach.
 • Nauczyciele komunikują się z rodzicami za pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej lub osobiście.
 • W przedszkolu kształtuje się nawyki codziennej aktywności fizycznej dziecka poprzez:
 • motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej : właściwe zaplanowanie zajęć, stosowanie pomocy i ochrony przy wykonywaniu trudniejszych ćwiczeń oraz przestrzeganie porządku,
 • wdrażanie do aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, przestrzeganie zdrowotności oraz zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć.
 • Zabawy ruchowe prowadzone w przedszkolu rozwijają i doskonalą sprawność ruchową dzieci.
 • W przedszkolu skutecznie wykorzystuje się technologię informacyjno-komunikacyjną w procesach edukacyjnych. Rozwijane są kompetencje cyfrowe dzieci, w szczególności w zakresie bezpiecznego poruszania się w sieci i krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

 

 

 

 • Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Nazwa zadania i sposób realizacjiDokumentacjaOsoby odpowiedzialne za realizację
I. Działania przedszkola sprzyjają rozwijaniu sprawności dzieci w czynieniu dobra.

1. Organizacja przestrzeni edukacyjnej, która sprzyja kształtowaniu postaw ukierunkowanych na życzliwość, serdeczność, empatię (wzajemne rozumienie i emocjonalne współuczestnictwo), czynienie dobra:

•        umożliwianie dzieciom nabywania doświadczeń do podejmowania działań społecznych skierowanych na czynienie dobra, dokonywanie oceny, czym jest czynienie dobra – kreowanie u dzieci postawy współpracy i pomocy,

•        rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, dostrzeganie pozytywnych cech w innych,

•        nabywania umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi – budowanie u dzieci świadomości własnych uczuć,

•        czynienie dobra wobec innych z jednoczesnym kształtowaniem poczucia własnej wartości i pewności siebie, która jest potrzebna w wyznaczaniu własnych granic,

•        włączenie dzieci w działalność wolontariatu.

 

 

 

 

 

2. Planowanie i organizowanie zajęć służących rozwijaniu sprawności dzieci w czynieniu dobra z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy:

•        organizowanie zajęć i zabaw, w których dziecko będzie miało możliwości stawiania pytań, analizowania zachowań, wymiany poglądów na temat tego, czym są dobro, czynienie dobra, empatia, koleżeńskość, współpraca,

•        prowadzenie zajęć kształtujących umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi (dostrzeganie emocji i uznawanie potrzeb),

•        „Wiem, czuję, rozumiem. Wychowanie do wartości” (kontynuacja treści i celów programu) – opracowanie i realizacja działań w kształtowaniu postaw społecznych dzieci,

•        organizacja konkursu plastycznego i uczestniczenie dzieci w konkursach miejskich, w akcjach charytatywnych na skalę ogólnopolską – kształtowanie pozytywnych postaw społecznych czynienia dobra,

•        wystawa prac plastycznych tematycznych: „Czym jest dobro?”,

•        organizacja akcji i zabaw umożliwiających prezentację sprawności dzieci w czynieniu dobra: Dnia Życzliwości i Dobrego Kolegi, Dnia Ziemi, Dzień Sąsiada, Sprzątanie świata, Dzień Kropki itp., – zgodnie z kalendarzem dni nietypowych,

•        analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie informacji na zebraniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki,

•        angażowanie w pomoc innym (wolontariat), dostarczanie wzorów postępowania ludzi szlachetnych, pracowitych, uczciwych, uznających tolerancję, poszanowanie odmiennych opinii, przeciwstawiających się egoizmowi,

•        uwrażliwienie na pracę – doradztwo zawodowe.

 

3. Organizowanie różnorodnych form współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym w kreowanie u dzieci postaw pomocy innym i współpracy.

 

Informowanie rodziców o prowadzonych działaniach, kształtowanie sprawności w czynieniu dobra w formie broszurki informacyjnej.

 

Baśń „Kopciuszek”, „Dobro i zło. Co to takiego?” Oscara Brenifiera z serii „Dzieci Filozofują”.

 

Arkusze diagnostyczne potrzeb rozwojowych dzieci, analiza prezentowanych postaw i norm społecznych.

 

Analiza dokumentacji nauczycieli w zakresie stosowanych metod pracy w obszarze kreowania u dzieci postawy współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania.

 

 

Ankieta dla rodziców – rozwijanie u dzieci postaw lojalności, współpracy i pomocy oraz odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania.

 

 

Organizowanie w przedszkolu zajęć, realizacja działań wychowawczych rozwijających wrażliwość na potrzeby innych ludzi – nazywanie i rozpoznawanie własnych emocji i emocji u innych ludzi: szacunek, życzliwość, pomoc innym, empatia, odwaga, solidarność itd.

 

nauczyciele grup, dyrektor
II. Różnorodne działania przedszkola wspierają aktywność dziecka w zakresie rozwijania sprawności fizycznej i zdrowotnej – umiejętności i aktywność nauczycieli kształtuje nawyki dziecka codziennej aktywności fizycznej.

•        Planowanie zajęć adekwatnie do potrzeb dziecka, zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć, stosowanie pomocy i ochrony przy wykonywaniu trudniejszych ćwiczeń oraz przestrzeganie porządku podczas zajęć rozwoju ruchowego

•        Wdrażanie dzieci i społeczności przedszkolnej do aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, przestrzegania zasad zdrowotności poprzez organizowanie zajęć i zabaw rozwijających aktywność fizyczną w budynku przedszkola oraz na świeżym powietrzu – zgodnie z planem pracy i ramowym rozkładem dnia przedszkola.

•        Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej dzieci w zakresie prawidłowej postawy, motoryki: szybkości, gibkości, zwinności, koordynacji ruchowej, koordynacji ruchowej, pozytywnej motywacji do zabaw i zajęć ruchowych poprzez stosowanie różnorodnych form i metod rozwoju ruchowego dzieci, w tym stosowanie alternatywnych metod rozwoju ruchowego.

•        Umożliwienie dzieciom poznania nowych form i sposobów rozwijania aktywności fizycznej, rozwijania sprawności fizycznej poprzez:

– doposażenie sal zabaw w sprzęt sportowy,

– zorganizowanie kącików zainteresowań dzieci w zakresie różnych form rozwoju ruchowego,

– organizację konkursów dla dzieci rozwijających aktywność ruchową i zdrowy styl życia,

– organizację zabaw sportowych (spartakiady) na terenie poza przedszkolem,

– aranżację przestrzeni edukacyjnej umożliwiającej dziecku nabywanie samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych,

– sportowe wyzwanie (p. Agaty Janus) – Projekt edukacyjny Sportowe Wyzwania,

– Projekt Sprintem do Maratonu,

– Program Mały Miś,

– realizacja Programów Edukacyjnych we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wolsztynie.

 

Analiza dokumentacji nauczycieli:

•        dokumentacja zajęć i zabaw rozwoju ruchowego dzieci: zapisy w dzienniku, scenariusze zajęć, prace dzieci,

•        różnorodność organizowanych zajęć rozwijających aktywność fizyczną dzieci,

•        organizowane przez przedszkole formy aktywności fizycznej dla dzieci i ich rodziców.

 

Organizacja zajęć dodatkowych rozwijających uzdolnienia dzieci  w obszarze rozwoju ruchowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Współpraca nauczycieli, współdziałanie z ze specjalistami, instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny

 

 

Sposób realizacji zadaniaDokumentacjaOsoby odpowiedzialne za realizację
Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i pomagają sobie nawzajem w doskonaleniu własnej pracy:

•        dyrektor powołuje zespoły nauczycieli, którzy sporządzają sprawozdanie ze swojej działalności.

 

 

 

 

Nauczyciele:

•        diagnozują potrzeby rozwojowe dzieci, diagnozują poziom funkcjonowania dziecka, rozpoznają umiejętności i możliwości rozwojowe każdego wychowanka poprzez prowadzenie systematycznej obserwacji, poziomu rozwoju dziecka we współdziałaniu z innymi nauczycielami, specjalistami, rodzicami oraz instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny,

•        organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

•        stosują nowatorskie metody pracy z dziećmi w rozwijaniu sprawności fizycznej i zdrowotnej,

•        analizują jakość wykonanych zadań na półrocze i na koniec roku, zgłaszają wnioski dotyczące zakresu zadań każdego zespołu oraz propozycje modyfikacji prac i zadań na nowy rok szkolny,

•        organizują zajęcia umożliwiające nabywanie sprawności w czynieniu dobra, przygotowujące dzieci do nabywania postaw ukierunkowanych na współdziałanie, szlachetność, tolerancję, zaangażowanie społeczne itp.),

•        współdziałają z rodzicami w rozwijaniu nawyków dziecka do codziennej aktywności fizycznej,

•       realizują programy edukacyjne.

Opracowanie procedury pracy zespołowej w przedszkolu – wrzesień.

 

Analiza koncepcji pracy przedszkola – sierpień/wrzesień.

 

Dokumentacja potwierdzająca powołanie zespołów: protokoły rady pedagogicznej, plan nadzoru, roczny plan pracy.

nauczyciele grup
Nauczyciele systematycznie poszukują atrakcyjnych i twórczych metod i form współpracy z instytucjami wspierającymi rodzinę w działaniach wychowawczych:

•        uczestniczą w szkoleniach rady pedagogicznej na temat stosowanych metod i form współdziałania i współpracy z rodzicami i różnymi instytucjami,

•       prowadzą zajęcia otwarte dla innych nauczycieli oraz rodziców.

Dokumentacja potwierdzająca udział nauczycieli w szkoleniowych radach.wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 • Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci

 

 

 

Nazwa zadania i sposób realizacjiTerminy realizacji, wymagane dokumentyOsoby odpowiedzialne za realizację
Diagnozowanie potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci w szczególności w obszarze rozwoju ruchowego. Realizacja założonych programów przedszkolnych.Arkusz obserwacji rozwoju dziecka, arkusz diagnozy potrzeb rozwojowych i uzdolnień dzieci w obszarze aktywności ruchowej.nauczyciele
Podejmowanie różnorodnych inicjatyw/działań – stosowanie różnorodnych metod i form pracy związanych z tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do sprawności ruchowej, samodzielności, dbania o zdrowe i kształtowania właściwych nawyków żywieniowych dzieci, a także ich rodziców.Analiza stosowanych metod i form pracy z dzieckiem, w tym alternatywnych, rozwijających sprawność fizyczną dzieci– arkusz analizy stosowanych metod, w tym metod alternatywnych.nauczyciele
Organizowanie warunków do podejmowania przez dzieci spontanicznych zabaw związanych z nabywaniem sprawności ruchowej w budynku przedszkola oraz na świeżym powietrzu – zgodnie z planem pracy i ramowym rozkładem dnia przedszkola.Dzienniki zajęć i zajęć dodatkowych, plany pracy z dzieckiem – cały rok szkolny.

 

nauczyciele

 

 

Opracowały:  mgr  Ewa Pelec, mgr Karolina Majorek