Koncepcja pracy przedszkola

 

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Samorządowego z Oddziałem

Integracynym w Buczu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:

Podstawą opracowania koncepcji są wymagania państwa wobec przeszkoli ustalone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym, a także potrzeby i możliwości dzieci oraz oczekiwania środowiska lokalnego.

MISJA PRZEDSZKOLA

"Chcemy wychować dziecko akceptujące siebie i innych, świadome swoich praw i obowiązków, odpowiedzialne za swoje czyny;

gotowe do szukania coraz to nowych rozwiązań oraz radzące sobie z trudnościami;

dziecko pełne empatii, wrażliwe i otwarte na potrzeby innych;

szanujące ludzi i świat przyrody.”

 

Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Promuje zdrowie, zachowania przyjazne przyrodzie, a także rozwija aktywność poznawczą.

Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze hasło to: „Wszystko co najważniejsze w życiu człowieka zdarza się w jego pierwszych sześciu latach" (Vico)

WARUNKI DLA REALIZACJI PROCESÓW WSPOMAGANIA I EDUKACJI DZIECI

Przedszkole składa się z 3 sal, zaplecza kuchennego i administracyjnego. Sale są przestronne, kolorowe i dobrze wyposażone w środki, które pozwalają na realizację przyjętych programów i projektów edukacyjnych. Priorytetem jest tworzenie bezpiecznych warunków zabawy i nauki dzieci. Ogród przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Tu znajduje się szlak oznaczonych roślin do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego. Celem doskonalenia jest poszerzenie kompetencji nauczycieli oraz inspirowanie do nowatorstwa pedagogicznego. Wspomaganie nauczycieli jest uzgadniane z kadrą pedagogiczną a całość obszaru koordynuje wybrany Lider WDN.

Nauczyciele wspierają się wzajemnie w procesie planowania, realizacji i doskonalenia procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

Istotnym czynnikiem, który sprzyja twórczemu podejściu do pracy są relacje interpersonalne miedzy pracownikami, w tym także pomiędzy dyrektorem a resztą zespołu. Dlatego aspekt ten w pracy przedszkola jest przedmiotem monitorowania i systematycznego doskonalenia. Realizacja zadań w przedszkolu odbywa się w zespołach. Zespoły zadaniowe działają w obszarze wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne w miarę potrzeb. Przedszkole ma opracowany wewnętrzny system czytelnych regulaminów i procedur, w tym zasady i regulaminy dotyczące bezpiecznych zabaw a także Kodeks przedszkolaka oraz skuteczny system nagród i kar mobilizujący dzieci do przyjaznych i bezpiecznych zachowań.

 

ISTOTA PROCESÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI

Przedszkole wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego dziecka, rozwija predyspozycje i talenty. Dostarcza wiedzy i kształtuje umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole.

Cele strategiczne:

Przedszkole:

 • Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w odkrywaniu samego siebie i innych;

 • Dostarcza wiedzy i kształci kompetencje zawarte w podstawie programowej, z możliwością poszerzenia tego zakresu odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci;

 • Wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych;

 • Integruje oddziaływania wychowawcze rodziców i nauczycieli;

 • Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności;

 • Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków;

 • Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka i jego kultury;

 • Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne  i radzące sobie z problemami;

 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych;

 • Monitoruje i doskonali procesy wspomagania i edukacji dzieci i ich efekty;

 • Promuje swoją działalność;

Przedszkole przede wszystkim uznaje prawo dzieci do zabawy jako podstawowej formy aktywności. Dzieci nabywają wiedzę o otaczających środowisku społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Przedszkole prowadzi także wczesną edukację wielokulturową oraz przygotowuje do nauki języka nowożytnego. Praktyczne umiejętności dzieci nabywają w toku zabawy i za pomocą metod dostosowanych do wieku i możliwości.

Katalog metod obejmuje:

 • metody czynne np. samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających

 • metody słowne np. wiersze, opowiadania, rozmowy, zagadki

 • metody percepcyjne np. obserwacje, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne)

Aby zrealizować założone cele, wykorzystujemy również nowatorskie toki metodyczne.

Do metod tych należą m.in.:

 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne ,

 • Czynnościowe nauczanie matematyki Gruszczyk – Kolczyńskiej,

 • Twórcze metody aktywności ruchowej: K.Orffa, R. Labana, Kniessów, Opowieść ruchowa,

 • Pedagogika zabawy Klanza

 • Metoda projektu

 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona

 • Relaksacja,

 • Bajkoterapia,

 • Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak,

 • metoda „Dobrego startu” M.Bogdanowicz

 • System edukacji przez ruch D.Dziamskiej,

 • Burza mózgów”

 • Metody aktywizujące

 • Rada pedagogiczna ciągle poszukuje ciekawych i skutecznych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych w zakresie pracy z dzieckiem.

Ważnym aspektem pracy kadry pedagogicznej jest wdrażanie dzieci do troski o własne bezpieczeństwo i zdrowie oraz aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu przyrodniczym. Przedszkole tworzy warunki do rozwoju kreatywności oraz zaspakajania ciekawości dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności. Podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia wartości własnej dziecka, dostrzegania swoich mocnych stron i zachęca do pokonywania trudności i ograniczeń. Katalog wartości poznawanych przez dzieci w przedszkolu obejmuje piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości dziecka opiera na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu. Dostarczanie wiedzy o innych kulturach będzie fragmentaryczne i powiązane z treściami bliskimi dziecku. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka organizowany jest tak, aby świat dziecku nieznany powiązać w zrozumiały sposób, z miejscem i środowiskiem w którym żyje np. przy okazji świąt dzieci dowiedzą się o tradycjach nie tylko własnego narodu czy regionu, ale także w odległych krajach, będą słuchać polskich bajek i legend oraz bajek pochodzących z odległych zakątków świata.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Funkcjonowanie procesów edukacyjnych w przedszkolu opisuje „System wspierania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym środowisku. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci i pokonywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych dzieci. Wśród form współpracy znajdują się m.in. kontakty indywidualne, zebrania grupowe, uroczystości, festyny rodzinne, zajęcia warsztatowe.

Rodzice dzieci mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączyć się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki i inne aspekty pracy przedszkola, w tym organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka doskonali formy tej współpracy.

Jedna z form uzgodnień i konsultacji z rodzicami jest „kontrakt wzajemnych oczekiwań”. Propozycje rodziców są szczegółowo analizowane i w miarę możliwości uwzględnione.

Przedszkole współpracuje ze szkołą, którego celem jest ułatwienie przekroczenia progu szkolnego oraz monitorowanie losów absolwentów i lepsze przygotowanie dzieci kończących przedszkole do bezstresowego podejmowania obowiązków szkolnych.

Przedszkole współpracuje z licznymi instytucjami lokalnymi oraz działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby np. poprzez udział w akcjach charytatywnych.

TRADYCJE PRZEDSZKOLA

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi i obejmuje m.in.:

 • Pasowanie na przedszkolaka,

 • Andrzejki,

 • Spotkanie z Mikołajem,

 • Spotkanie Opłatkowe

 • Biesiada z Babcia i Dziadkiem

 • Bal Karnawałowy,

 • Wielkanocny Zajączek

 • Święto Rodziny

 • Obchody Dnia Dziecka,

 • Uroczyste zakończenie roku starszaków.

Przez cały rok w przedszkolu organizowane są:

 • Spektakle teatralne

 • Koncerty muzyczne

 • Wizyty ekspertów

EFEKTY PROCESÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI

Koncepcja jest ukierunkowana na rozwój dzieci.

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,

 • Jest samodzielny, aktywny ruchowo,

 • troszczy się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

 • ma świadomość własnej tożsamości,

 • ma pozytywny obraz samego siebie,

 • kulturalny i wrażliwy estetycznie,

 • śmiało wyraża swoje opinie,

 • prezentuje aktywność i ciekawość poznawczą i twórczą

 • w zrozumiały sposób komunikuje się z innymi,

 • przestrzega zasad współżycia w grupie,

 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,

 • akceptuje odmienność kulturową innych

 • ma twórcze podejście do zadań i problemów,

 • wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,

 • ma poczucie bycia Polakiem,

 

Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

PRIORYTETY NA LATA 2015/16 – 2017/18

 1. Dostosowanie pracy przedszkola do zmian w podstawie programowej, w tym wdrożenie wczesnej edukacji wielokulturowej;

 2. Doskonalenie pracy zespołowej;

 3. Wypracowanie nowatorskich rozwiązań – innowacja pedagogiczna;

 4. Doskonalenie systemu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci;

 5. Usprawnienie sposobu indywidualizacji oddziaływań;

 6. Wspieranie kreatywności wychowanków;

 7. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci;

 8. Unowocześnienie wspomagania wewnętrznego nauczycieli;