Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W BUCZU

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W BUCZU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W BUCZU.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabo słyszących – brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
 • – Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Kaczmarek.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 655498169

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu
 • Adres: Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu, ul. Akacjowa 4, 64 – 234 Przemęt
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 655498169

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek użyteczności publicznej przeznaczony na cele oświatowe ( wychowanie przedszkolne ) – Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu, mieszczący się pod adresem Bucz, ul.Akacjowa 4, 64 – 234 Przemęt. Przy budynku przedszkola znajduje się parking. Budynek częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Jedna część posiada dwa wejścia bez schodów oraz progów, z dostosowaniem pomieszczeń takich jak: korytarz, szatnia, sala przedszkolna oraz toaleta dla osób poruszających się na wózkach. Do tej części budynku i w/w pomieszczen można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.