Blog

Ogłoszenie dyrektora przedszkola

Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w grupie 3 – latków w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

Dyrektor Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

ogłasza nabór na stanowisko:

pomoc nauczyciela w grupie 3 -latków

w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

1.Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: pomoc nauczyciela

 2. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

 3. Okres zatrudnienia: od 1 września 2017r.do 30 czerwca 2018r.

 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – 1 rok

 5. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo – 1 etat

2. Wymagania podstawowe:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie

 2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku

 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia

3. Wymagania dodatkowe:

 1. Co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

 2. Kultura osobista

 3. Operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.

 4. Umiejętność nawiązywania bliskich serdecznych relacji z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 5. Znajomość obsługi komputera: edytora tekstów WORD, drukarki.

 6. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i audiowizualnych. ( np. ksero, projektor multimedialny)

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Obowiązki ogólne:

 1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielką grupy, z dyrektorem oraz innymi nauczycielami w wychowaniu dzieci, współdziała ze sprzątaczką w utrzymaniu ładu i porządku oraz dba o należytą dyscyplinę pracy.

 2. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do pełnienia swoich obowiązków w czasie ustalonym w umowie o pracę oraz miejscach określonych w organizacji pracy grupy i przedszkola.

 3. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny.

 4. W czasie pracy, pomocy nauczyciela nie wolno oddalać się z terenu przedszkola bez zezwolenia dyrektora.

 5. Pomoc nauczyciela ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora przedszkola.

 6. Pomoc nauczyciela winna cechować:

  • sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków służbowych

  • troska o ład i porządek w przedszkolu

  • dbałość o należyty stan mienia przedszkolnego

  • poszanowanie przełożonych

  • uprzejmość, życzliwość w stosunku do dzieci, nauczycielek, rodziców i interesantów

  • właściwa kultura życia codziennego

Obowiązki szczegółowe

 1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycielkę oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia:

  • pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej

  • spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych

  • uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci

  • organizowanie wypoczynku dzieci

  • utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału

  • dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola

 2. Czuwanie nad bezpieczeństwem i estetycznym wyglądem dzieci:

  • pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w sali i szatni

  • pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek

  • czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków przez dzieci

  • przygotowanie do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci

  • pomoc nauczycielce podczas zajęć,

  • udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

 • udział w dekorowaniu sali,

  • czuwanie nad należytą higieną dzieci

  • pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience

  • pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica

  • usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieś szkodę zdrowiu dzieci. Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie nie jest możliwe, zgłaszanie dyrektorowi przedszkola

  • otaczanie dziecka opieką od chwili przyjazdu autobusem szkolnym lub przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej je do przedszkola

  • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i łazience oraz na placu zabaw

  • czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawanie dzieci odchodzących do domu

 1. Dbałość o zabezpieczenie placówki po zakończeniu pracy:

  • sprawdzenie kurków wodociągowych

  • wygaszenie świateł na sali i w pomieszczeniach przyległych

  • zamknięcie drzwi i okien w sali

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)

 2. List motywacyjny

 3. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis)

 4. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje
  i umiejętności, ( kopie)

 5. Świadectwa pracy ( kopie)

 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku pomoc nauczyciela

 7. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.),

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym od dnia 22 sierpnia 2017r. do dnia 25 sierpnia 2017r. w godz. 9.00 do godz. 13.00 z dopiskiem ,, Oferta na stanowisko: pomoc nauczyciela w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Integracyjnym w Buczu.”

Dokumenty złożone lub nadesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Opis procedury wyłaniania kandydata

 1. W pierwszym etapie procedury naboru dyrektor dokonuje analizy dokumentów i ocenia spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

 2. Wyłonienie kandydata odbywa się również w ramach drugiego etapu składającego się z oceny merytorycznej złożonych dokumentów, której dokonuje dyrektor przedszkola.

 3. Trzecim etapem naboru jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza dyrektor przedszkola. Na rozmowę kandydaci zapraszani są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Po przeprowadzeniu naboru dyrektor wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Bucz dnia 21 sierpień 2017r                                                            

                                                                                                                Dyrektor przedszkola

                                                                                                                   Melania Wysocka